Privacystatement

Houthandel van Hulst neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacystatement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit privacystatement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacystatement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@houthandelvanhulst.nl

Houthandel van Hulst is de bedrijfsvorm Houthandel/Frezerij Van Hulst B.V. kantoorhoudende te (6657KH) Boven-Leeuwen aan Veesteeg 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30261822.

Houthandel van Hulst is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens

Website: https://www.houthandelvanhulst.nl

Adres: Veesteeg 5, 6657 KH Boven-Leeuwen

Telefoon algemeen: +31 (0) 487 57 33 00

Jorg van Ree is de Functionaris Gegevensbescherming van Houthandel Frezerij van Hulst. Hij is te bereiken via info@houthandelvanhulst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houthandelvanhulst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Houthandel van Hulst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Houthandel van Hulst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Houthandel van Hulst neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Houthandel van Hulst) tussen zit. Houthandel van Hulst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics, Google Tagmanager en Hotjar om de website te optimaliseren. Dit heeft geen gevolgen voor de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Houthandel van Hulst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de algemene gegevens, marketing en de website:

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing 

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Houthandel van Hulst heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Houthandel van Hulst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Houthandel van Hulst gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Houthandel van Hulst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@houthandelvanhulst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Houthandel van Hulst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@houthandelvanhulst of bel naar +31 (0) 487 57 33 00.

Kan dit privacystatement worden gewijzigd?

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacystatement na te lezen op eventuele wijzigingen. Mocht je nog vragen hebben over dit privacystatement en de wijze waarop Houthandel van Hulst je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@houthandelvanhulst.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.