Algemene voorwaarden Houthandel – Frezerij van Hulst b.v.

Download – Algemene voorwaarden

Definities

 1. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v.: Houthandel – Frezerij van Hulst b.v., gevestigd te Boven-Leeuwen onder KvK nr. 30261822.
 2. Klant: degene met wie Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid alhttps://www.houthandelvanhulst.nl/wp-content/uploads/2020/05/Algemene-voorwaarden-van-Hulst.pdfgemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Houthandel – Frezerij van Hulst b.v..
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of vanderden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v..
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. zijn verplichtingen opschorten totdatde klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingenvan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Houthandel – Frezerij van Hulst b.v.,dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Houthandel – Frezerij van Hulst b. v. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v..
 3. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. te verrekenen met een vordering op Houthandel – Frezerij van Hulst b.v..

Eigendomsvoorbehoud

 1. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. op grond van wat voor met Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Houthandel – Frezerij van Hulst b.v., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Houthandel – Frezerij van Hulst b.v..
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v., bij gebreke waarvan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ruilen vindt plaats binnen 8 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt

 

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Bewerkte producten kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden datHouthandel – Frezerij van Hulst b.v. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v..
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Houthandel – Frezerij van Hulst b.v.

 1. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. in verzuim is.
 3. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. kan worden toegerekend in een van de wil van Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen deovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ookniet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Houthandel – Frezerij van Hulst b.v..
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Houthandel – Frezerij van Hulst b.v. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 11 mei 2020.